Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής Παρόχου Προσφορών στο Πρόγραμμα
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

 1. Κάθε συμμετέχων πάροχος προσφορών οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν από τη συμμετοχή του στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Η συμμετοχή του παρόχου προσφορών στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των ισχυόντων κάθε φορά όρων.
 2. Ο συμμετέχων πάροχος προσφορών στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας δηλώνει και αποδέχεται ρητά και χωρίς καμία επιφύλαξη, ότι κάθε δραστηριότητά του στο Πληροφοριακό Σύστημα του Έργου θα συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 3. Η Βεβαίωση Συμμετοχής που υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος του παρόχου προσφορών κατά την εγγραφή του στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 4. Με τη Βεβαίωση Συμμετοχής, ο συμμετέχων πάροχος προσφορών, εξουσιοδοτεί νομίμως ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο καθίσταται υπεύθυνο για την συμμετοχή του παρόχου στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και το οποίο αποδέχεται αυτοδικαίως τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην υπηρεσία και υποχρεώνεται να συμμορφώνεται µε αυτούς. Κάθε πράξη ή παράλειψη του εξουσιοδοτημένου φυσικού προσώπου θεωρείται πράξη ή παράλειψη του παρόχου προσφορών, ο οποίος και ευθύνεται εξ ολοκλήρου.
 5. Ο συμμετέχων πάροχος προσφορών υποχρεούται να αναλαμβάνει οποιαδήποτε αξίωση προβληθεί κατά της Ε∆ΕΤ Α.Ε. Επιπλέον, υποχρεούται να απαλλάσσει την Ε∆ΕΤ Α.Ε., το προσωπικό και τους συνεργάτες της, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων και των δικαστικών εξόδων), δικαστικές αποφάσεις και άλλες δαπάνες ή απαιτήσεις τρίτων που τυχόν προέλθουν από παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας, κατά την καταχώριση της προσφοράς στο Πληροφοριακό Σύστημα του έργου ή/και την απολαβή της από τους χρήστες του εν λόγω Συστήματος.
 6. Ο συμμετέχων πάροχος προσφορών δηλώνει ρητά και υπεύθυνα ότι κάθε στοιχείο που καταχωρίζει είναι ακριβές και αληθές. Ο συμμετέχων πάροχος προσφορών οφείλει με δική του ευθύνη να ενημερώνει και να επικαιροποιεί τα καταχωρισμένα στοιχεία για τυχόν αλλαγές.
 7. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του συμμετέχοντα παρόχου προσφορών υπόκεινται στις νομοθετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου για την εν γένει προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών, όπως ερμηνεύονται µε τις αποφάσεις των αρμόδιων Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών καθώς επίσης και στους παρόντες όρους. Σε κάθε περίπτωση η Ε∆ΕΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των συμμετεχόντων παρόχων προσφορών µέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δεν εμπλέκεται σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο σε οποιαδήποτε διένεξη τυχόν προκύψει μεταξύ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.
 8. Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του παρόχου προσφορών α. για την καταχώριση των προσωπικών του στοιχείων σε τηρούμενο αρχείο και β. για την επεξεργασία τους από την Ε∆ΕΤ Α.Ε. στο πλαίσιο της υλοποίησης του παρόντος έργου, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2472/1997 ,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Έτσι, η Ε∆ΕΤ Α.Ε. δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για την επικοινωνία µε τους συμμετέχοντες παρόχους προσφορών και την ενημέρωσή τους για ζητήματα που σχετίζονται µε το έργο. Η Ε∆ΕΤ Α.Ε. διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων που δηλώνουν οι συμμετέχοντες πάροχοι προσφορών και δε δύναται να τα μεταβιβάσει χωρίς την έγγραφη συναίνεσή τους σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, µε την επιφύλαξη ορισμένων διατάξεων του νόμου προς τις αρμόδιες και µόνο Αρχές.
 9. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ενημερώνοντας με σχετική ανάρτηση στην παρούσα ιστοσελίδα τους εγγεγραμμένους χρήστες/συμμετέχοντες στην υπηρεσία. Η συνέχιση της χρήσης της εφαρμογής συνεπάγεται αυτόματη και ρητή αποδοχή των τροποποιημένων όρων. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους νέους όρους ο εκάστοτε συμμετέχων μπορεί να αιτηθεί με γραπτό αίτημα στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών της υπηρεσίας, την απενεργοποίηση του λογαριασμού του στην παρούσα εφαρμογή.
 10. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ανάρτηση στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας περιεχομένου που δύναται να θεωρηθεί παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, προσβλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό και το οποίο αντιβαίνει στους σκοπούς λειτουργίας της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., δηλαδή εν γένει στην παροχή δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

 1. Έχω διαβάσει και αποδέχομαι ρητά όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις συμμετοχής Παρόχου Προσφορών στο πρόγραμμα "Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας"
 2. Τα στοιχεία που δηλώνω στην παρούσα αίτηση είναι ακριβή και ορθά