Κάτοχος και άλλου Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών
Επιλέγοντας το παρακάτω checkbox, η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα που θα τυπωθεί δεν θα έχει ισχύ Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου.

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την τεχνική υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (εφεξής ΕΔΥΤΕ Α.Ε.). Αντικείμενο και σκοπός της υπηρεσίας είναι η παροχή της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στους δικαιούχους φοιτητές, καθηγητές και λοιπό προσωπικό των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων (στο εξής των οικείων φορέων).
 2. Η συμμετοχή του δικαιούχου στο πρόγραμμα και η αίτηση από μέρους του για έκδοση «Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής οι οποίοι προκύπτουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 3. O συμμετέχων, στο πρόγραμμα «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας», δικαιούχος αποδέχεται ρητά ότι όλα τα στοιχεία που δηλώνει στο πρόγραμμα είναι ορθά, αληθή και επικαιροποιημένα και ότι κάθε δήλωσή του που αφορά στην «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν.1599/1986, όπως κάθε φορά ισχύει.
 4. Αιτήσεις για Ακαδημαϊκή Ταυτότητα δικαιούνται να υποβάλλουν:
  • Οι φοιτητές του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι., Α.Ε.Α. και Ε.Α.Π.
  • Οι καθηγητές όλων των βαθμίδων των Α.Ε.Ι., Α.Ε.Α. και Ε.Α.Π., οι λέκτορες των Πανεπιστημίων και οι Καθηγητές εφαρμογών των Τ.Ε.Ι.
  • Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π), το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), οι ερευνητές καθώς και το τακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., Α.Ε.Α., Ε.Α.Π. και ερευνητικών κέντρων/φορέων, που μισθοδοτείται από το οικείο ίδρυμα και περιλαμβάνεται στην απογραφή των υπαλλήλων του δημοσίου.
 5. Δικαιούχοι ακαδημαϊκής ταυτότητας με ισχύ δελτίου ειδικού εισιτηρίου είναι, ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου εισαγωγής τους, αποκλειστικά και μόνο:
  • Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών, που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, για όσα ακαδημαϊκά έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.
  • Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. μερικής φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, για διπλάσια ακαδημαϊκά έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.
  • Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. δεύτερου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, για όσα ημερολογιακά έτη διαρκεί η φοίτησή τους σύμφωνα με το εκάστοτε ενδεικτικό πρόγραμμα δεύτερου κύκλου σπουδών.
  • Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. τρίτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου για τέσσερα (4) ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους.
  • Οι φοιτητές − πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών, οι οποίοι σπουδάζουν σε ημεδαπό ΑΕΙ στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Erasmus» για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο ημεδαπό Α.Ε.Ι.
  • Οι φοιτητές των Α.Ε.Α. που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, για όσα ακαδημαϊκά έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.
 6. Η για οποιοδήποτε λόγο διακοπή της ιδιότητας του κατόχου της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στον οικείο φορέα (Ακαδημαϊκό ίδρυμα/Ερευνητικός φορέας της Χώρας) συνεπάγεται αυτόματα παύση του δικαιώματος κατοχής της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, η οποία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστρέφεται στη Γραμματεία του Τμήματος ή στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου φορέα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει απωλέσει την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, όπως κάθε φορά ισχύει, συνοδευομένη από δήλωση απώλειας/κλοπής που έχει υποβάλει σε αρμόδια Δημόσια Αρχή.
 7. Η παραλαβή της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας θα γίνεται από συγκεκριμένο σημείο διανομής το οποίο θα έχει επιλέξει ο δικαιούχος κατά την διαδικασία υποβολής αίτησης έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Η παραλαβή θα είναι δυνατή μόνο, εφόσον η αντίστοιχη αίτησή του έχει εγκριθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος ή την αρμόδια υπηρεσία του οικείου φορέα, και αφού πρώτα ειδοποιηθεί σχετικά με sms ή e-mail ή από τον ατομικό του λογαριασμό στο ειδικά διαμορφωμένο, για το σκοπό αυτό, πληροφορικό σύστημα. Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα είναι αυστηρά προσωπική για αποκλειστική χρήση της μόνο από τον δικαιούχο.
 8. Με τη συμμετοχή του στο κεντρικό πληροφορικό σύστημα για την έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και την αποδοχή των συγκεκριμένων όρων, ο δικαιούχος αποδέχεται ότι συγκατατίθεται για την υποβολή πληροφοριών που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα του ιδίου με σκοπό την έκδοση και διανομή της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Επίσης, αποδέχεται ότι τα δεδομένα αυτά δύνανται να χρησιμοποιούνται από τους οικείους φορείς της Χώρας προκειμένου αυτοί να παρέχουν στον δικαιούχο υπηρεσίες (π.χ. φοιτητολόγιο, σίτιση, πρόσβαση στη βιβλιοθήκη, κλπ). Τα δεδομένα του δικαιούχου συλλέγονται για τις ανάγκες της παροχής της υπηρεσίας, για την επικοινωνία μαζί του και για την ενημέρωσή του για ζητήματα που σχετίζονται με την υπηρεσία αυτή. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλει ο δικαιούχος, με τη ρητή συγκατάθεσή του, κατά την οριστική υποβολή της δήλωσής του, υπόκεινται στους όρους του παρόντος και κυρίως στους κανόνες του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και, ιδιαίτερα, των διατάξεων του ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για τις ίδιες ανάγκες και με τους ίδιους όρους (θεσμικό πλαίσιο), τα δεδομένα αυτά δύνανται να κοινοποιηθούν στο πλαίσιο αυτού του σκοπού στους οικείους φορείς.
 9. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δεσμεύεται να τηρεί το απόρρητο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλει ο δικαιούχος και τα επεξεργάζεται στο πλαίσιο της υλοποίησης της «Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» και σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει όλα τα κατάλληλα, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που συμβεί κάτι από τα προαναφερόμενα. Επιπλέον η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. έχει γνωστοποιήσει, σύμφωνα με το νόμο, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όλη την ως άνω διαδικασία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλει ο δικαιούχος με τη συγκατάθεσή του.
 10. Ο συμμετέχων δικαιούχος έχει το δικαίωμα να πληροφορείται ή να λαμβάνει ενημέρωση σχετικά με τα τηρούμενα προσωπικά του δεδομένα. Αν ο δικαιούχος επιθυμεί πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά του στοιχεία, τη χρήση τους ή αν επιθυμεί να διορθωθούν/επικαιροποιηθούν, μπορεί να απευθυνθεί στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών.
 11. Απαγορεύεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν την «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» για την διακίνηση δεδομένων που εμπεριέχουν ή συνεπάγονται:
  • ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
  • παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω της «Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας».
  • διαφημιστικά μηνύματα ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
  • ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εξοπλισμού
  • παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με την «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» ή μη συμμόρφωση με τους κανόνες, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τους κανόνες των δικτύων αυτών.
  • παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει την «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας».
  • παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών αλλά και κάθε ατόμου.
 12. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ενημερώνοντας με σχετική ανάρτηση στην παρούσα ιστοσελίδα τους εγγεγραμμένους χρήστες/συμμετέχοντες στην υπηρεσία. Η συνέχιση της χρήσης της εφαρμογής συνεπάγεται αυτόματη και ρητή αποδοχή των τροποποιημένων όρων. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους νέους όρους ο εκάστοτε συμμετέχων μπορεί να αιτηθεί με γραπτό αίτημα στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών της υπηρεσίας, την απενεργοποίηση του λογαριασμού του στην παρούσα εφαρμογή.
 13. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δεν φέρουν καμία ευθύνη για όσα στοιχεία και πληροφορίες δηλώθηκαν υπεύθυνα από το δικαιούχο κατά την ηλεκτρονική του αίτηση και όσα αποτυπώθηκαν στην Ακαδημαϊκή του Ταυτότητα.
 14. Οι παρόντες όροι συμμετοχής αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη συνεννόηση, προφορική ή γραπτή, ή άλλο συμβόλαιο, σύμβαση, συμφωνητικό σχετικό με την «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας». Οι ως άνω όροι συμμετοχής διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά που θα δημιουργείται σε σχέση με αυτούς θα επιλύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

 1. Έχω διαβάσει και αποδέχομαι ρητά όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα "Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας" (κάντε scroll για να τους διαβάσετε)
 2. Τα στοιχεία που δηλώνω στην παρούσα αίτηση είναι ακριβή και ορθά
 3. Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό σχετικά με άλλες δράσεις που αφορούν φοιτητές

Συνέχεια Εγγραφής